top of page

Behandling af persondata

 1. FORMÅLET MED oplysningspligten

 

 1. KLEIST Legal Advokatfirma behandler i en række situationer personoplysninger om dig. Det sker blandt andet, når vi etablerer et klientforhold, og vi leverer rådgivning, eller hvis du på anden måde kommer i kontakt med os, f.eks. som part eller vidne i en sag, hvis du ansøger om job hos os, eller besøger vores hjemmeside.

 2. Vi skal som udgangspunkt sikre, at du informeres, hvis vi behandler dine personoplysninger. I visse tilfælde er vi dog forhindrede i at iagttage denne oplysningspligt.

 3. Denne oplysningspligt indeholder information om KLEIST Legal Advokatfirmas behandling af personoplysninger, som du kan læse mere om nedenfor.

 1. DATAANSVARLIG

 

Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger hos KLEIST Legal Advokatfirma er:

 

KLEIST Legal Advokatfirma
CVR-nr.: 41157763
Ehlersvej 11
2900 Hellerup

 

Telefon: + 45 30188797

E-mail: info@kleistlegal.dk

 

 

 

 1. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

-

LEVERING AF YDELSER OG KLIENTADMINISTRATION

Formål

KLEIST Legal Advokatfirma behandler dine personoplysninger til brug for levering af ydelser og klientadministration.
Formålet er at varetage klientforholdet, herunder klient- og sagsoprettelse, fakturering, kvalitetsstyre og -kontrollere, samt for at administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, samt varetage drift og vedligehold af systemer.

Registrerede

Klienter, medarbejdere hos klienter, parter og repræsentanter.

Kategori af personoplysninger: Almindelige personoplysninger

Kilde: Den registrerede selv, Andre parter og Offentlige kilder.

Tidsrum for behandling: Oplysningerne slettes efter 11 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori de indsamles.

x

Personoplysninger

 

Almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, og evt. CPR-nummer

Behandlingsgrundlag

 

Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i eller gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

 

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, der påhviler den dataansvarlige, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

 • De retlige forpligtelser, som overholdes fremgår af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme §10, stk. 1.

Behandlingen er nødvendig for at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, går forud herfor, navnlig hvis den registrerede er et barn, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.   

 • Behandlingen finder sted på baggrund af følgende legitime interesse: den legitime interesse er at håndhæve eller forsvare retskravet for vores klient

 

 

Kategorier af modtagere

 

KLEIST Legal Advokatfirma videregiver personoplysninger til eksterne leverandører, specifikke klienter, modparter, myndigheder og/eller domstole.. Videregivelsen sker for at overholde retlige forpligtelser, og/eller hvis det sker som led i sagsbehandling.

KLEIST Legal Advokatfirma benytter eksterne leverandører, herunder bogholder, revisor der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. KLEIST Legal Advokatfirma indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af KLEIST Legal Advokatfirma, for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

 

Kategori af personoplysninger: CPR-nummer

Kilde: Den registrerede selv.

Tidsrum for behandling: Oplysningerne slettes efter 11 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvori de indsamles.

x

Personoplysninger

 

CPR-nummer (almindelig personoplysning), herunder (…)

 

 Behandlingsgrundlag

 

Behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller når domstole handler i deres egenskab af domstol, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1.

 

Kategorier af modtagere

 

KLEIST Legal Advokatfirma videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder, domstole mv.. Videregivelsen sker, hvor det er nødvendigt for at overholde retlige forpligtelser, og/eller hvis det sker som led i sagsbehandling.

KLEIST Legal Advokatfirma benytter eksterne leverandører, herunder bogholder, revisor mv der kan få overladt personoplysninger i forbindelse med deres bistand til os. KLEIST Legal Advokatfirma indgår databehandleraftaler med eksterne leverandører, der behandler personoplysninger på vegne af KLEIST Legal Advokatfirma, for at sikre den nødvendige sikkerhed.

Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS.

-

-

-

 

 

 1. DINE RETTIGHEDER SOM REGISTRERET

 

 1. Som registreret har du en række grundlæggende rettigheder. Disse rettigheder kan dog være begrænset, f.eks. hvis udlevering af oplysninger, som du ellers havde krav på at modtage, vil krænke andre personers rettigheder og frihedsrettigheder.

 • Tilbagekalde samtykke - I det omfang, vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, kan du til hver en tid trække dit samtykke tilbage. Tilbagekaldelsen berører ikke lovligheden af den behandling, vi har foretaget forud for tilbagekaldelsen. For at trække dit samtykke til vores behandling af dine personoplysninger tilbage, bedes du kontakte os.
   

 • Ret til indsigt - Du har som udgangspunkt ret til at få oplyst, om KLEIST Legal Advokatfirma behandler personoplysninger om dig, og i givet fald hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, og hvordan vi behandler dem, samt at få tilsendt en kopi heraf.  

 • Ret til berigtigelse - Du har ret til at få forkerte eller ufuldstændige personoplysninger rettet. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om rettelsen, hvis det er muligt og lovligt. 

 • Ret til sletning - Du kan have ret til at få slettet de personoplysninger, KLEIST Legal Advokatfirma behandler om dig. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. sletning, hvis det er muligt og lovligt. 

 • Ret til begrænsning af behandling - Du kan have ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, så oplysningerne blot opbevares af KLEIST Legal Advokatfirma. Hvis oplysningerne er videregivet til andre, sikrer vi, at modtagerne informeres om en evt. begrænsning, hvis det er muligt og lovligt. 

 • Ret til at transmittere personoplysninger ("dataportabilitet") - Du har i visse tilfælde ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at få udleveret de personoplysninger om dig, du har givet os og få overført oplysningerne til en anden dataansvarlig.

 • Ret til at gøre indsigelse mod KLEIST Legal Advokatfirmas behandling - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger.

 1. ÆNDRINGER I DENNE oplysningspligt

 

 1. Gennemsigtighed er et løbende ansvar, og vi opdaterer derfor løbende vores oplysningspligt. Oplysningspligten er senest opdateret den 5. maj 2024 (05.05.2024).

 1. KONTAKT OG KLAGE

 

 1. Hvis du ønsker at klage over KLEIST Legal Advokatfirmas behandling af dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til info@kleistlegal.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage hurtigst muligt.

 2. Du har også ret til at klage til Datatilsynet:

  Datatilsynet
  Carl Jacobsens Vej 35
  2500 Valby

  Telefon: + 45 33193200
  E-mail: dt@datatilsynet.dk

 3. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

bottom of page