top of page

Klientinformation

KLEIST Legal ejes og drives af advokat Nicolaj Kleist. Nicolaj Kleist er beskikket som advokat af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Nicolaj Kleist er omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan Forsikring A/S. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af KLEIST Legal, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Alle advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

 

KLEIST Legal Advokatfirma
CVR-nr. 41157763
Ehlersvej 11
2900 Hellerup

E-mail info@kleistlegal.dk
Tlf. +45 30 18 87 97

Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som KLEIST Legal Advokatfirma (”KLEIST Legal”) udfører, medmindre andet skriftligt aftales.

OPGAVEN

Opgavens omfang fastlægges på baggrund af klientens instruktion og kan eventuelt beskrives i et aftalebrev. Omfanget kan løbende justeres efter behov.

Opgaven påtages og løses under overholdelse af god advokatskik, de advokatetiske regler og andre gældende regler. KLEIST Legal er efter hvidvaskloven forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter.

 

KLEIST Legal rådgiver kun om dansk ret. Enhver udtalelse eller oplysning om udenlandsk ret er udelukkende af informativ karakter og gives uden ansvar. Klienten anbefales altid at engagere udenlandske advokater vedrørende spørgsmål om udenlandsk ret.

 

Rådgivningen ydes udelukkende til klienten i forhold til den konkrete opgave og må ikke uden KLEIST Legals samtykke anvendes af andre eller til andre formål.Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige over for klienten for den ydede rådgivning.

2

FORTROLIGHED

KLEIST Legal er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller om en klient, som modtages i forbindelse med en opgave, behandles fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Tavshedspligten gælder med forbehold for regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder mv.

3

HONORAR OG FAKTURERING

KLEIST Legals honorar fastsættes på grundlag af en samlet bedømmelse af opgaven, herunder tidsforbrug, arbejdets omfang og kompleksitet, det med sagen forbundne ansvar, de involverede værdier, sagens betydning for klienten og det opnåede resultat. Honorar tillægges moms efter de til enhver tid gældende regler.

På anmodning gives et estimat for honorarets størrelse, i det omfang det er muligt at anslå, eller nærmere oplysninger om, efter hvilke parametre det vil blive beregnet. Klienten orienteres snarest, hvis det under opgavens løsning viser sig, at estimatet må forventes overskredet.

 

Fakturering sker som udgangspunkt månedsvis bagud. Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling tillægges morarenter efter renteloven.

 

Udlæg og eksterne omkostninger (f.eks. retsafgifter, rejseomkostninger, oversættelsesopgaver eller større kopierings- eller indbindingsopgaver) faktureres særskilt løbende eller med førstkommende honorarfakturering.

4

ANSVAR

KLEIST Legal er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af disse forretningsbetingelser og andre aftaler. KLEIST Legal har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundets fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 


Erstatningsansvar, herunder enhver partners og advokats erstatningsansvar, er begrænset til et beløb, der svarer til 10 (ti) gange det fakturerede honorar (eksklusive moms) for den pågældende opgave, dog maksimalt til forsikringens dækningsmaksimum. Dækningsmaksimum er på kr. 25 mio. pr. år, og det samlede erstatningsbeløb til en klient for alle krav kan ikke overstige dette beløb. Opmærksomheden henledes på, at eventuelle øvrige krav kan reducere dækningsmaksimum. 

 

Klienten opfordres ved opstart af ny sag til at overveje, om der er behov/ønske om større forsikringsdækning og straks meddele dette. I givet fald tegnes tillægsdækning for den konkrete sag. Omkostningerne hertil påhviler klienten.

 

Erstatningsansvaret omfatter ikke driftstab, mistet fortjeneste, tab af data, goodwill eller andre former for indirekte tab.

 

KLEIST Legal hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere og underleverandører, som KLEIST Legal efter aftale med klienten har anvendt eller anmodet om at bistå i sagen, eller som KLEIST Legal har henvist klienten til.

 

Erstatningskrav mod KLEIST Legal forældes 12 måneder efter klienten bliver bekendt med, eller burde være blevet bekendt med, de omstændigheder som begrunder kravet, dog senest 3 år efter rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.

 

Klienten skal friholde KLEIST Legal for ansvar og omkostninger i relation til eventuelle krav rejst af tredjemand mod KLEIST Legal som følge af arbejdet for klienten, i det omfang KLEIST Legal ikke er ansvarlig herfor over for klienten, herunder i det omfang kravet overstiger de begrænsninger, der fremgår ovenfor.

5

MARKEDSFØRING

KLEIST Legal er berettiget til i sin markedsføring at referere til en opgave, når denne er afsluttet og offentligt kendt.

6

KLAGER

I tilfælde af utilfredshed med opgavens løsning eller honoraret bedes klienten tage kontakt til KLEIST Legal, så forholdet kan afklares.

KLEIST Legal er underlagt advokatsamfundets regler om klager, herunder klientens mulighed for at klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, tlf. 33969798, e-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

7

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist mellem klienten og KLEIST Legal er underlagt dansk ret og kan udelukkende indbringes for de danske domstole.

bottom of page